Buletin informativ

Descarca document

Nr. _____ din ______ 2022                                        Aprobat în ședința C.A din data de ________________

BULETIN INFORMATIV

Privind Informațiile De Interes Public

 

Conform ART.5, alin.2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și în baza prevederilor Hotărârii nr. 478 din 6 iulie 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii mai sus menționate, aprobate prin H.G. 123/2002, autoritățile și instituțiile publice au obligația  să publice  și să actualizeze  un buletin informativ  care va cuprinde informații de interes public după cum urmează:

 1. Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
 • Legea nr. 1/2011(LEN), cu modificările și completările ulterioare, ultima actualizare prin legea nr. 185/2020;
 • Legea nr. 53/2003( Codul Muncii) cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, modificată și completată prin legea 29/2010;
 • Legea securității si sănătății în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, modificată și completată prin legea nr. 87/2006;
 • OMEN nr. 5291/2016 privind evaluarea externă periodică a calității educației în unitățile de învățământ;
 • Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin OMEC nr. 5447/2020;
 • OMEN nr, 4742/2016 pentru aprobarea Statutului Elevului;
 • OMENCS nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar;
 • OMEN nr. 6.158 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România
 • Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 • OMEN nr. 4831/2018 privind aprobarea Codului cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar;
 • OME nr. 5154/2021 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;
 • nr. 6517/2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității educației în învățământ preuniversitar;
 • OME nr. 6106/2020 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial.
 • Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 de aprobare a Codului controlului intern managerial al entităților publice;
 • Instrucțiunea nr. 1/2018 privind aplicarea unitară la nivelul unităților de învățământ preuniversitar a Standardului 9-Proceduri;
 • OMENCS nr. 3844/2016 Regulamentul privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
 • OMECTS nr. 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic si didactic auxiliar;

* De asemenea ,pentru organizarea și desfășurarea propriu-zisă a procesului educațional , unitățile de învățământ preuniversitar se vor raporta și la următoarele categorii de ordine de ministru:

 

 • Ordinele privind aprobarea, Planurilor cadru de învățământ pentru nivelurile de școlarizare corespunzătoare;
 • Ordinele privind aprobarea programelor școlare obligatorii, respectiv pentru disciplinele care au alocare orară din curriculum la decizia școlii ( în cadrul învățământului profesional și tehnic - C.D.L.)
 • Ordinele anuale privind metodologiile de organizare și de desfășurare a evaluărilor naționale (clasele II-IV-VI), a absolvenților de clasa a VIII-a; examene de certificare, atestate, examen național de bacalaureat precum și calendarelor asociate acestor tipuri de evaluări și examene;
 • Ordinele privind metodologiile de organizare și de desfășurare a examenului de definitivat și a concursului unic de ocupare a posturilor în învățământ și calendarele asociate acestora, inclusiv cel asociat mișcării de personal;
 • Metodologia anuală a mișcării personalului didactic;
 • Regulamente privind organizarea și desfășurarea competițiilor, concursurilor, olimpiadelor și calendarele acestora;
 • Metodologia de înscriere a elevilor în clasa pregătitoare și calendarul acesteia;
 • Ordinul anual privind structura anului școlar;

* În cadrul pandemiei COVID, organizarea și desfășurarea procesului educațional, curricular și extracurricular, se va raporta la prevederile  specifice ce constituie:

 • Ordine comune ale ministerului educației și ministerul sănătății:
 • Hotărârii ale CNSU;
 • Hotărârii ale CJSU


II. Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;

Structurile școlare, competențele decizionale, modul de alegere a organismelor de conducere la nivelul Şcolii Gimnaziale ”Mircea Nedelciu”:, principiile și normele specifice după care își desfășoară activitatea cadrele didactice în spațiul școlar propriu, precum și reglementările  privind  activitatea  personalului didactic auxiliar și nedidactic se regăsesc în următoarele documente:

 • Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin OMEC nr. 5447/2020
 • Organigrama Școlii Gimnaziale ”Mircea Nedelciu”
 • Regulamentul de organizare interioară al Școlii Gimnaziale ”Mircea Nedelciu”

III. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Școlii Gimnaziale ”Mircea Nedelciu” și al persoanei desemnate cu difuzarea informațiilor publice:

 

Structura Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Mircea Nedelciu”

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Reprezintă

1

Dedu Dorina Cristiana

Directorul

2

Prunaru-Ion Angela Mariana

CP

3

Constantin Ionela Cristiana

CP

4

Vlad Leventica

CP

5

Popescu Ionela

CRP

6

Iovici Alina

CRP

7

Bivol Ligia

Primarul

8

Vasile Dan Valentin

CL

 • Persoana desemnata cu difuzarea informațiilor publice: Prof. Nicoleta Georgeta Prunuță

IV. Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet:

Denumirea unității școlare;

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA NEDELCIU”

Adresa:

Str. Nichita Stănescu nr. 2, oraș Fundulea, Jud. Călărași

Tel.: 0242/642393

Fax: 0242/642393

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Site:  www.scoalanedelciu.ro

V. Programul de audiențe:

Programul de audiențe: Luni – Joi 12:00-14:00

 

VI. Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil:

 • Buget din toate sursele de venituri
 • Bilanțuri contabile
 • Achiziții publice
 • Declarații de avere și de interese

VII. Programele și strategiile Scolii Gimnaziale ”Mircea Nedelciu”:

 • Planul de dezvoltare instituțională
 • Planul operațional
 • Programe manageriale;
 • Calendarul activităților educative;
 • Rapoarte de activitate;
 • Lista partenerilor și a programelor/ proiectelor de colaborare în parteneriat;

VIII. Lista cuprinzând documentele de interes public:

 • Structura organizatorică și funcționarea unității:
 • Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin OMEC nr. 5447/2020
 • Organigrama Școlii Gimnaziale ”Mircea Nedelciu”
 • Regulamentul de organizare interioară al Școlii Gimnaziale ”Mircea Nedelciu”
 • Structura anului școlar
 • Orarul pe cicluri de învățământ
 • Programul de audiențe și lectorate cu părinții

 

 • Plan școlarizare, rețea școlară, normare, salarizare, evidență informatizată:
 • Graficul de acțiuni privind fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei școlare;
 • Rețeaua, profilul și datele de contact;
 • Statistici privind rețeaua școlară și populația școlară;
 • Normative referitoare la funcționarea personalului nedidactic în sistemul de învățământ;
 • Metodologii, fișe-tip de evaluare și rezultate ale concursurilor de acordare a gradațiilor de merit, a premiilor și distincțiilor pentru cadrele didactice, didactice auxiliare și nedidactice.
 • Lista beneficiarilor programelor naționale de sprijin pentru elevi.
 • Curriculum
 • Planuri - cadru și programe școlare pe discipline de învățământ;
 • Lista manualelor;
 • Structura anului școlar în curs;
 • Grafice semestriale/ anuale de asistență;
 • Regulamente și grafice privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor și concursurilor școlare; rezultate obținute;
 • Reglementări legale privind înscrierea în învățământ;
 • Metodologii grafice de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare Națională, decizii numire comisii, lista centrelor de examen și evaluare, rezultatele examenului.
 • Lista programelor și proiectelor cu finanțare europeană derulate în școală;
 • Proceduri privind perfecționarea personalului didactic prin grade didactice;
 • Oferta de formare continuă CCD;
 • Rețeaua furnizorilor de formare.
 • Resurse umane
 • Situații statistice privind numărul total de posturi didactice, didactic auxiliare și nedidactice;
 • Metodologia și calendarul privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar;
 • Documente, reglementări legale, calendare, privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice;
 • Rezultatele concursurilor pentru ocuparea funcțiilor didactice.
 • Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 • Resursele financiare ale Școlii Gimnaziale ”Mircea Nedelciu”
 • Bugetul de venit și cheltuieli al instituției
 • Bilanțul contabil și execuția bugetară
 • Achiziții Publice
 • Planul Anual al Achizițiilor Publice
 • Centralizator anual achiziții publice
 • Contracte in valoare mai mare de 5000 €
 • Rapoarte de activitate pe cicluri de învățământ
 • Rapoartele de activitate învățământ preșcolar
 • Rapoartele de activitate învățământ primar
 • Rapoartele de activitate învățământ gimnazial
 • Rezultatele examenelor de evaluare națională
 • Evaluare clasele II, IV, VI
 • Evaluare clasa a VIII a

IX. Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Sunt reglementate în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și în H.G. 123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, la capitolul SANCȚIUNI.

Potrivit acestor acte normative, persoana care consideră  că i s-a încălcat dreptul de acces la informațiile de interes  public  poate  adresa  reclamație  administrativă conducătorului instituției, în termen de 30 zile de la data la care a luat la cunoștință refuzul explicit sau tacit de furnizare a datelor solicitate.

Director,

Prof. Dorina Cristiana DEDU

@2022

Menu